información cidadá INFORMACIÓN CIDADÁ

galego | castellano

inicio

Novas

29 / 05 / 2014

A lei de tráfico

O BOE publicou  a reforma da Lei de Tráfico, con novidades relacionadas coa seguridade viaria nas estradas e as cidades. www.boe.es/boe/dias/2014/04/08/pdfs/BOE-A-2014-3715.pdf

1. Detectores de radar: Prohibición de utilizar detectores de radares ou cinemómetros (200 euros de multa e 3 puntos de perda no carné de conducir). Iso si, estará permitido circular con navegadores que avisan da presenza de radares. A lei explica que "non parece lóxico que coexistan condutores que respectan os límites de velocidade xunto a outros que dispoñen de mecanismos que lles poden permitir eludilos".
Así, a lei queda redactada: "Prohíbese instalar ou levar nos vehículos inhibidores de radares ou cinemómetros ou calquera outros instrumentos encamiñados a eludir ou a interferir no correcto funcionamento dos sistemas de vixilancia do tráfico, así como emitir ou facer sinais coa devandita finalidade. Así mesmo, prohíbese utilizar mecanismos de detección de radares ou cinemómetros.  Quedan excluídos desta prohibición os mecanismos de aviso que informan da posición dos sistemas de vixilancia do tráfico".
2. Nenos: segundo explica a lei, a lexislación europea ha incrementado progresivamente os niveis de esixencia, tanto no uso dos sistemas de seguridade como na instalación. Por iso, estimouse que o máis adecuado é  recoller na lei unha referencia "aberta aos criterios de idade ou de talla"  de maneira que posteriormente o Regulamento Xeral de Circulación poida concretar os supostos "en función dos continuos avances de seguridade que se vaian incorporando".
Así, a redacción da lei sinala que se poderá prohibir a ocupación dos asentos dianteiros ou traseiros do vehículo polos menores en función da súa idade ou talla, nos termos que se establezan reglamentariamente". Segundo transcendeu, prohibirase que os nenos de menos de 1,35 metros de altura vaian nos asentos dianteiros, salvo que todos os traseiros estean ocupados. Os axentes poderán inmobilizar o vehículo se o menor non vai no seu asento de retención infantil.
3. Ciclistas: a nova lei obriga ao uso do casco aos ciclistas en dous casos: un, xa previsto actualmente, para todos os ciclistas en vías interurbanas. O outro, que se introduce, para menores de 16 anos que sempre deberán levalo (con independencia do lugar por onde o faga).
Así, a nova redacción do apartado 1 do artigo 46  citaque "os condutores e, no seu caso, os ocupantes de bicicletas e ciclos en xeral estarán obrigados a utilizar o casco de protección nas vías urbanas, interurbanas e travesías, nos supostos e coas condicións que reglamentariamente determínense, sendo obrigatorio o seu uso polos menores de dezaseis anos, e tamén por quen circulen en vías interurbanas".
Os axentes non poderán inmobilizar a bicicleta a quen incumpran este requisito. Os ciclistas poderán circular por baixo da velocidade mínima establecida, fixada no 50% do límite máximo.
4. Velocidade: o anexo IV actualízase, de forma que se amplían os tramos sancionadores e de detracción de puntos cubrindo posibles modificacións nas velocidades máximas, tanto en límites inferiores como superiores".
Aínda que no texto tramitado non se especifica como se fixarán estes límites e remítese ao Regulamento Xeral de Circulación posterior, prevese que haxa un aumento puntual do límite a 130 km/h en autoestradas e autovías. que desenvolva esta lei. Os lugares con prohibicións ou obrigacións específicas de velocidade serán sinalizados, segundo indica o proxecto de lei do Goberno.
Así, o citado anexo IV que inclúe o cadro de velocidades e tipoloxía de faltas, "incorpórase unha primeira columna anterior ao límite de velocidade de 30 e unha última columna a continuación da correspondente ao límite de velocidade de 120" Prevense zonas 20 e 30 para que as cidades permitan reducir a velocidade de vehículos motorizados a un máximo de 20 e 30 km/h
Así mesmo, prevese que nas estradas convencionais a velocidade máxima será de 90 km/h (ou 70 km/h, en función da anchura do carril, non da beiravía, como até agora).
5. Os axentes que regulan a circulación poderán multar sen necesidade de parar ao condutor, cando o axente denunciante atópese realizando labores de vixilancia e control do tráfico e careza de medios para proceder á persecución do vehículo.
6. Pagar multas: amplíase a 20 días o prazo para pagar multas co 50% de desconto
7. Condutores estranxeiros: A lei inclúe cambios para os condutores estranxeiros, xa que os que residan ou teñan un establecemento en España estarán obrigados a matricular definitivamente en España aos vehículos que se utilicen en territorio. Quen conduzan cun vehículo doutro país da UE poderán ser multados no caso de que cometan algunha infracción.
8. Alcol e drogas: Por conducir baixo os efectos do alcol a multa será de 500 euros. Se se duplica a taxa permitida ou se é reincidente a multa será de mil euros. Prohíbese conducir con presenza de drogas ilegais no organismo, fóra das que se utilicen por prescrición facultativa e cunha finalidade terapéutica (por exemplo metadona). Conducir baixo os seus efectos será multado con 1.000 euros.
9. Tráfico poderá pechar a circulación a determinados vehículos motorizados por motivos ambientais, tanto nas rúas como nas travesías e nas vías interurbanas, despois de que o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente así o dite coa instrución pertinente.
10. Os guindastres que acudan a realizar un servizo de auxilio na estrada terán prioridade de paso, a caída da carga dun vehículo na vía, creando así un perigo para o resto de usuarios, será unha infracción grave (200 euros de multa). os vehículos prioritarios (como as ambulancias) usarán unha luz azul, aínda que se trata doutro aspecto que se desenvolverá no Regulamento Xeral de Circulación. Nun accidente que suceda en cotos de caza, o condutor será o responsable do atropelo dos animais, non os donos dos animais.

Documentos
Tríptico Reforma de la ley de tráfico 2014 descargar
Cambios que se adaptan a los nuevos tiempos descargar
¿La obligatoriedad de llevar casco es para todos los ciclistas? descargar
¿Cual es la norma correcta de adelantar a los ciclistas? descargar
¿Están prohibidos los detectores de radar? descargar
¿Hay cambios en los nuevos límites de velocidad? descargar
¿Se podrá inmovilizar el coche si el niño no va correctamente sujeto? descargar
¿Es cierto que suben las multas por drogas y alcohol? descargar

voltar

Galería